Bonör

o I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn

Ära vare Fadern

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Hell dig, Maria

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

O min Jesus

O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

Apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pondus Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen

Sitemap | Imprimatur | Impressum | Bonör